Cash Broker
Terms of use

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Marka Grzyba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe CASH BROKER Marek Grzyb z siedzibą w Puszczykowie, w ramach kantoru internetowego www.cashbroker.com (zwanego dalej: “Kantorem Internetowym”).

§ 1 Definicje.

 1. Dni robocze–oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. GIIF–oznacza Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2010.46.276 j.t.).
 3. Hasło–oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Kantorze Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Kantorze Internetowym.
 4. Konsument–oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto Użytkownika–oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
 6. Login–oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Kantorze Internetowym.
 7. Regulamin–oznacza niniejszy regulamin Kantoru Internetowego.
 8. Rejestracja–oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Kantoru Internetowego.
 9. Strona Internetowa Kantoru–oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Kantor Internetowy,działające w domenie www.cashbroker.com.
 10. Tabela –oznacza tabelę terminów realizacji przelewów bankowych, dostępną na Stronie Internetowej Kantoru, określającą termin w jakim zostanie zrealizowana zamówiona przez Użytkownika Usługa w zależności od instytucji finansowej, która obsługuje rachunek bankowy Użytkownika.
 11. Transakcja–oznacza kupno, sprzedaż bądź wymianę waluty zainicjowane przez Użytkownika,przy wykorzystaniu Kantoru Internetowego.
 12. Usługodawca–oznacza Marka Grzyba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe CASH BROKER Marek Grzyb z siedzibą w Puszczykowie (62-040), Myśliwska 10, NIP: 5731123429, REGON: 302563212, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; prowadzącego działalność kantorową wpisaną do Rejestru działalności kantorowej prowadzonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego pod numerem: 12344; e-mail: biuro@cashbroker.com, będącego jednocześnie właścicielem Kantoru Internetowego.
 13. Użytkownik–oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Kantoru Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.
 14. Usługa–oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną, za pośrednictwem Kantoru Internetowego przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegającą na realizacji Transakcji.

§ 2 Postanowienia ogólne.

 1. Wszelkie prawa do Kantoru Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Kantoru, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Kantor Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Kantoru, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Kantoru treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Kantoru Internetowego lub Strony Kantoru Internetowego przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 3 Korzystanie z Kantoru Internetowego.

 1. Korzystanie z Kantoru Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Kantoru, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 2. Korzystanie z Kantoru Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Kantoru Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Kantoru Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Kantoru jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
 4. W celu założenia Konta Użytkownika w Kantorze Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik, korzystając z Kantoru Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Kantoru Internetowego i Strony Kantoru Internetowego.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Kantoru Internetowego, Strony Kantoru Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Kantoru Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Kantoru Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 8. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4 Rejestracja.

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Kantoru i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
  2. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być pełne oraz zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  3. Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
  4. Użytkownik oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, usługi prowadzenia Konta Użytkownika, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika;
  5. Użytkownik oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie bezpłatnie potwierdzeń dokonania transakcji w formie elektronicznej lub odpłatnego doręczania potwierdzeń listownie na adres Użytkownika, podany podczas Rejestracji;
  6. Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Użytkownikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
 4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  2. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
 6. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
 7. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Kantoru. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 5 Prowadzenie konta Użytkownika.

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników posiadających Konto Użytkownika, drogą elektroniczną, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu usługę nieodpłatną Prowadzenie Konta Użytkownika.
 2. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.
 3. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa -w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Kantoru lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 4. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Prowadzenie Konta Użytkownika drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 5. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usługi Prowadzenie Konta Użytkownika drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, przy czym rozwiązani eumowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
 6. Użytkownik, wypowiada umowę o świadczenie usługi Prowadzenie Konta Użytkownika drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
 7. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi Prowadzenie Konta Użytkownika drogą elektroniczną lub jej wygaśnięcia wszystkie informacje dotyczące Użytkownika są bezzwłocznie usuwane z Kantoru Internetowego.

§ 6 Usługi.

 1. Usługodawca za pośrednictwem Kantoru Internetowego, drogą elektroniczną świadczy Usługi na rzecz Użytkowników posiadających Konto Użytkownika.Usługi są świadczone w Dni robocze, w godzinach 9 –17.
 2. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Kantoru w zakresie Usług, stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy świadczenia drogą elektroniczną Usługi przez Usługodawcę za pośrednictwem Kantoru Internetowego na rzecz Użytkownika.
 3. Lista walut, w których Usługodawca realizuje Transakcje oraz tabela kursów walutowych są udostępnione przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Kantoru.
 4. Przed skorzystaniem z Usługi Użytkownik zobowiązany jest do zdefiniowania w ramach Konta Użytkownika przynajmniej dwóch numerów rachunków bankowych, przy pomocy których będzie dokonywał Transakcji.Użytkownik nie może zdefiniować rachunku bankowego, którego nie jest właścicielem.
 5. Usługi realizowane są na rzecz Użytkownika wyłącznie gdy posiada on przynajmniej jeden rachunek w walucie PLN i jeden rachunek w walucie obcej.
 6. W celu skorzystania z Usługi Użytkownik wypełnia formularz dostępny na Stronie Internetowej Kantoru i przesyła wypełniony formularz do Usługodawcy za pośrednictwem Strony Internetowej Kantoru poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w formularzu. Użytkownik określa w formularzu:
  1. rodzaj Transakcji(kupno, sprzedaż albo wymiana);
  2. waluty bądź walutę będące przedmiotem Transakcji;
  3. ilość jednostek PLN albo walutowych, będące przedmiotem Transakcji;
  4. które ze zdefiniowanych wcześniej w Koncie Użytkownika rachunków bankowych będą wykorzystane do przeprowadzenia Transakcji.
 7. Użytkownik przed złożeniem zamówienia na Usługę otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Kantoru informację odpowiednio o ilości jednostek PLN albo jednostek walutowych, które Użytkownik otrzyma po dokonaniu Transakcji oraz czasie jej realizacji, z zastrzeżeniem §6 ust. 11.
 8. Po złożeniu zamówienia Usługodawca przesyła na podany w formularzu Rejestracji przez Użytkownika adres elektroniczny potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa świadczenia Usługi drogą elektroniczną.
 9. Po otrzymaniu potwierdzenia złożonego zamówienia Użytkownik jest zobowiązany w ciągu 24 (dwadzieścia cztery) godzin Dni roboczych nadać przelew bankowy na rachunek Usługodawcy wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku gdy Użytkownik nie nada przelewu bankowego w terminie określonym w zdaniu poprzednim Usługodawca może anulować zamówienie.
 10. Po otrzymaniu przelewu bankowego określonego w §6 ust. 9Usługodawca w terminie określonym w Tabeli realizuję Usługę, tj. przekazuje na wskazany w formularzu zamówienia przez Użytkownika rachunek bankowy ilość jednostek PLN albo jednostek walutowych, w zależności od treści złożonego przyjętego przez Usługodawcę zamówienia.
 11. Koszty realizacji przelewów bankowych zleconych przez Użytkownika określane są w tabelach opłat i prowizji instytucji bankowych, które prowadzą rachunki bankowe Użytkownika.
 12. Użytkownik, który korzysta z Usługi po raz pierwszy nie ma możliwości dokonania Transakcji, której przedmiotem jest ilości jednostek PLN lub jednostek walutowych większa niż 1000 (jeden tysiąc).
 13. Po dokonaniu Transakcji Usługodawca wydaje Użytkownikowi dowód kupna i sprzedaży walut dla każdej Transakcji. Zgodnie z wolą Użytkownika potwierdzenia takie mogą być wysyłane przez Usługodawcę nieodpłatnie na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub też odpłatnie w formie wydruku na adres podany podczas Rejestracji lub na adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika. Koszt przesłania wydruku potwierdza niedokonania Transakcji wynosi każdorazowo 10 zł, w celu pokrycia kosztów operacyjnych i doręczenia.

§ 7 Zasady dodatkowej weryfikacji Użytkownika.

 1. Usługodawca, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu(Dz.U.2010.46.276 j.t.), może wymagać od Użytkownika przedstawienia dodatkowych danych dotyczących Użytkownika w celu dochowania obowiązków ustawowych, które ustawa na Usługodawcę nakłada. Usługodawca może wymagać przedstawienia następujących danych od Użytkownika chcącego dokonać Transakcji:
  1. w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli –cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby; imię i nazwisko; obywatelstwo; adresu osoby dokonującej transakcji; numer PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL; numer dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu;
  2. w przypadku osób prawnych –aktualne dane z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tę osobę prawną;
  3. przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej –aktualne dane z dokumentu wskazującego nazwę, formę organizacyjną, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tę jednostkę.
 2. Usługodawca może żądać od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień dotyczących jego Transakcji, gdy wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
 3. Usługodawca może uzależnić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego prawidłowości danych osobowych z dokumentami wskazanymi w ust. 1 powyżej.
 4. Usługodawca może stosować dodatkowe środki w celu zmniejszenia ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, tj.:
  1. ustalenie tożsamości Użytkownika na podstawie dodatkowych dokumentów lub informacji;
  2. dodatkową weryfikację autentyczności przedstawionych dokumentów lub poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez notariusza, organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi finansowe;
  3. ustalenie, że pierwsza Transakcja została przeprowadzona za pośrednictwem rachunku Użytkownika w podmiocie świadczącym usługi finansowe.
 5. W przypadku gdy Użytkownik odmówi podania danych określonych w §7 ust. 1 i §7 ust. 5powyżej Usługodawca nie przeprowadza Transakcji, nie zawiera umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem lub rozwiązuje zawarte umowy o świadczenie Usług oraz przekazuje GIIF, w uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, informacje o danym Użytkowniku wraz z posiadanymi informacjami o planowanej przez niego Transakcji.

§ 8 Zasady wstrzymywania Transakcji.

 1. Po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji przeprowadzenia Transakcji lub posiadając informacje o zamiarze przeprowadzenia Transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić na piśmie GIIF, przekazując wszystkie posiadane dane dotyczące Transakcji wraz ze wskazaniem przesłanek przemawiających za wstrzymaniem Transakcji, oraz wskazać przewidywany termin jej realizacji.
 2. Do czasu otrzymania przez Usługodawcę ewentualnego żądania wstrzymania realizacji Transakcji na nie dłużej niż72 (siedemdziesiąt dwa) godziny od GIIFU usługodawca wstrzymuje wykonanie Transakcji nie dłużej niż na 24(dwadzieścia cztery) godziny, od momentu potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia, o którym mowa w §8 ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku, gdy Usługodawca otrzyma żądanie GIIF wstrzymania Transakcji Usługodawca niezwłocznie taką Transakcję wstrzymuje.
 4. Terminy określone w §8 ust. 1 liczy się w Dniach Roboczych.
 5. Usługodawca, na żądanie Użytkownika zlecającego Transakcję, może poinformować go o wstrzymaniu Transakcji i wskazać organ, który tego zażądał.

§ 9 Reklamacje.

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 10 Odstąpienie od umowy.

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w przypadku umów dotyczących terminowych operacji finansowych, których przedmiotem jest nabywanie walut, zawartych na umówioną datę lub umówiony termin, w obrocie rynkowym.

§ 11 Odpowiedzialność.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Kantoru Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Kantoru Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 4. Usługodawca dokonuje Transakcji bez zwłoki, po uznaniu środków na jego rachunku bankowym oraz wydaniu odpowiedniej dyspozycji przez Użytkownika. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia jakie wynikają z realizacji dyspozycji przez banki obsługujące przepływy pieniężne.
 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12 Dane osobowe i pliki “Cookies”.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Dane osobowe podawane przez Użytkowników w dokumentach wskazanych w par. 7 Regulaminu przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji celów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2010.46.276 j.t.).
 4. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego informowania Usługodawcy o zmianach jego danych osobowych. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie aktualizuje dane osobowe w swej bazie.
 5. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
 6. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 7. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 8. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 9. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Kantoru i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
 11. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Kantoru, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 12. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Kantoru na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
 13. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies” w celu:
  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  3. zbierania danych statystycznych.
 14. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Kantoru.

§ 13 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Kantoru Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Kantoru Internetowego.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Kantoru Internetowego.
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Kantoru Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Kantoru Internetowego przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §5.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2014.

Contact details

CASH BROKER

ul.Półwiejska 43/5
61-886 Poznań

tel: (+48) 61 646 7272
e mail: biuro@cashbroker.com

NIP: 5731123429
REGON: 302563212

Visit us

Working hours:

Cash exchange:
Mon. - Fri. 9:00 - 17:00
Saturday 10:00 - 14:00

Online currency exchange:
Mon. - Fri. 8:30 - 17:00

We are owner of

Copyright © 2021 Cash Broker Made by: Ogarniacze.IT
This site uses cookies to deliver services in accordance with the Privacy Policy.